Algemene voorwaarden

Alle diensten van Homan Juridisch Advies worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop onderstaande algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan een overeenkomst afzonderlijk toegezonden.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Homan Juridisch Advies is de handelsnaam van Homan B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Homan B.V., (hierna Homan) en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen schriftelijk is afgeweken.
2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.


Artikel 2 Opdracht, uitvoering
1. Alle werkzaamheden worden door Homan verricht op basis van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Homan derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3. Homan heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Homan worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Homan zijn verstrekt, heeft Homan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 3 Opschorting, ontbinding, opzegging
1. Homan is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of in redelijkheid niet langer van Homan kan worden gevergd.
2. Indien Homan tot opschorting of ontbinding als bedoeld in het vorige lid overgaat, is Homan niet gehouden tot enige vergoeding van schade.
3. Indien de grond voor ontbinding aan Opdrachtgever is toe te rekenen, is Opdrachtgever gehouden de schade die Homan dientengevolge lijdt te vergoeden.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd of ontbonden door Homan, zal Homan in overleg met Opdrachtgever zonodig zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden.
5. In geval van liquidatie, sursťance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer over zijn vermogen kan beschikken, is Homan bevoegd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.
6. In geval van beŽindiging van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel, zijn vorderingen van Homan op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Tarief en betaling
1. De werkzaamheden worden door Homan uitgevoerd op basis van een uurtarief, dat vooraf is overeengekomen. Jaarlijks, per 1 januari, wordt het tarief herzien.
2. Facturering vindt maandelijks plaats. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment, tot het moment van voldoening de wettelijke rente en de incassokosten verschuldigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Indien enige aansprakelijkheid van Homan voor schade van Opdrachtgever zou komen vast te staan, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd.
2. Homan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
3. De aansprakelijkheid van Homan is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Homan afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Homan in verband met die verzekering draagt.
4. Homan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.
2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.
3. Leidt het overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Zutphen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft
Homan B.V. - mr S.J.Th. Homan - Rijksstraatweg 135 - 7391 MK TWELLO - T 06 10041921 - E info@mrhoman.nl